آدرس دفتر

اصفهان، کیلومتر 35 جاده تهران، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم، خیابان ابوریحان ششم، پلاک 261-263

دفتر مرکزی

0098-3145642289
0098-3145642290

پست الکترونیکی

info@jackiran.com