مشخصات
تولید انواع تایلیور به روش فورج و عملیات حرارتی شده.